Vyasarajaru

Yantrodharaka Stotra

Dec
18

ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ್
ಪೀನವೃತ್ತ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್        ||೧||

ನಾನಾರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕುಂಡಲಾದಿವಿರಾಜಿತಮ್|

Posted By Shireesha Sharma read more

Jaya Vayu Hanumantha - Song composed by Sri Vyasarajaru

Mar
14

jaya vAyu hanumantha jaya bheema balavantha
jaya pUrna mativantha jaya salaho santha  || jaya||

Posted By venkyrcb read more
Subscribe to Vyasarajaru