Tapta Mudra Dharana on account of Prathama Ekadashi - 2013

H.H.Shri Suyateendra Teertha Swamiji and H.H.Shri Subudhendra Teertha Swamiji has given Tapta Mudra to all devotees on account of Prathama Ekadasi at Shri Raghavendra Swamy Matha, Jayanagar 5th block, Banglore.

Shri Moola Rama Devara pooja.

Shri Swamijis performing Shri Sudarshana Homa.

Shri Suyateendra Teertha Swamiji giving Tapta mudra dharana to Shri Subudhendra Teertha Swamiji.

Shri Syateendra Teertha Swamiji giving Tapta mudra dharana to devotees

Devotees witing to take Mudra Dharana by Shri Swamiji

Click Here for more photos.