Shri Swamiji at Hindu Dharma Prachara Parishat - TTD - Tirumala

Shri Swamiji at Hindu Dharma Prachara Parishat - TTD - Tirumala.

Click here for more photos.