Brundavana Prathishtapane & Tula bhara

Devotees of Shri Raghavendra Bhajana mandali and Padayatra mandali, Kamanor performed Tulabara Seva to H.H. Shri Swamiji at Hacholi grama during their 44th padayatra to Mantralayam

Rayara brundavana prathishtapane done by H.H.Swamiji at Vidyaranyapura, Bangalore on 25th Jan.