ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ - ಗುರುವೆ

ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ?                        || ಪ ||

ವರಮಂತ್ರಾಲಯ ಪುರಮಂದಿರ ತವ
ಚರಣ ಸೇವಕರು ಕರವ ಮುಗಿದು        || ೧ ||

ಹರಿದಾಸರು ಸುಸ್ವರ ಸಮ್ಮೇಳದಿ
ಪರವಶದಲಿ ಬಾಯ್ದೆರೆದು ಕೂಗಿ              || ೨ ||

ಪೂಶರಪಿತ ಕಮಲೇಶವಿಠ್ಠಲ
ದಾಸಾಗ್ರೇಸರರೀ ಸಮಯದಿ            || ೩ ||

    || ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||