Places worth visiting

Here is the list of holy places near by Mantralaya.

Towards North :

 1. Panchamukhi ( Sri Pranadevara Sannidhi) (24km)
 2. Bichali ( Sri Raghavendra Swamy Mritika Brindavana) (22 km)
 3. Kalluru ( Sri Mahalakshmi) (62 km)
 4. Manvi (Sri Jagannathadasara Sannidhi) (90 km)
 5. Chikalaparvi (Sri  Vijayadasara birth place) (105 km)
 6. Mudumale (Sri Yadaveendra Teertharu) (100 km)
 7. Dharoor ( Sri Parthasarthi Sannidhi) ( 75 km)
 8. Chintraveli ( Sri Pranadevaru Sannidhi) ( 110 km)
 9. Gadwal ( Sri Chenna keshava Sannidhi) (90 km)
 10. Modalakallu ( Sri Swayabhu Venkateshawara Sannidhi ) (  65 km)
 11. Sankapura ( Sri Gopala dasara Sannidhi) ( 50 km)
 12. Utthanuru (Sri  Gopala dasara birth place) ( 45 km)
 13. Venisomapura ( Sri Vyasatatvagna Teerthara Sannidhi) ( 75 km)
 14. Alampur ( Ancient Nava Brahma temple) ( 105 km)

 

Towards South :

 1. Kondapura ( Sri Pranadevara Sannidhi) ( 1.5 km)
 2. Ibharamapura ( Sri Appavara Sannidhi) ( 6 km)
 3. Adoni ( Sri Raghuprema Teertharu,Sri Ranamandala Anjaneya Swamy Temple) ( 50 km)
 4. Basuladoddi ( Sri Pranadevara Sannidhi) ( 25 km)
 5. Budumuladoddi ( Sri Pranadevara Sannidhi) ( 40 km)
 6. Urukundi ( Sri Narasimha Swamy Temple) ( 50 km)
 7. Kupugal Road ( Sri Venkateshwara Swamy Temple) ( 27 km)
 8. Pandavagallu ( Sri Pranadevara Sannidhi) ( 29 km)
 9. Chinna Thumbala ( Sri YogaNarasimha Swamy Temple) (24 km)
 10. Pedda Thumbala ( Sri SeethaRamachandra  Swamy Temple) (29 km)
 11. Kouthala ( Sri Gurujagannatha dasara Sannidhi) ( 45 km)
 12. Kamavara ( Sri Pranadevara Sannidhi) ( 50 km)
 13. Hollagundhi ( Sri Vijayeendra Teerthara Mritikka Brindavana) ( 100 km)
 14. Chippagiri ( Sri Vijaya dasara Sannidhi) ( 90 km)
 15. Kandanathi ( Sri Venkateshwara Swamy Temple) ( 28 km)

Towards East :

 1. Rajoli ( Sri Bhuvanendra Teerthara Sannidhi) ( 70 km)
 2. Gurujala ( Sri Rudra devara Sannidhi) ( 21 km)
 3. Gundravella ( Sri Subhodhendra Teerthara Mritikka Brindavana) ( 24 km)
Posted in: